KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlane

19.11.2021

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla

DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemyśla przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) do dnia 30 listopada 2021 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tut. Inspektorat o przeprowadzonej kontroli.

Jednocześnie informuje się, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, są zobowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego usunąć stwierdzone uszkodzenia lub braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem. W takim przypadku przeprowadzający kontrolę ma obowiązek przesłania kopii protokołu z kontroli do tut. Inspektoratu.

Ewa Jagiełło Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wiadomość z dnia: 19.11.2021
Wiadomość oglądana razy: 309
Opublikował: Jerzy Misiura
wydruk z dnia: 20.05.2024 // bip.mprzemysl.pl