mapa strony   |   kontakt   |

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.mprzemysl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:.

 • Załączniki publikowane jako skan dokumentów w formie plików pDF lub formie plików WORD, nie są dostepne cyfrowo.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 • Szablon strony nie jest dostosowany dla osób z dysfunkcjami wzroku. Brak możliwości zwiększania/zmniejszania tekstu. Brak możliwości zmiany kontrastu.

 • Odnośniki: Linki w większości zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo.
 • Wyłączenia:

  Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych TAB lub SHIFT+TAB

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dagmara Palko, e-mail: pinb@mprzemysl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 16 678 – 91 – 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśla mieści się na parterze budynku przy ul. Siemiradzkiego 5, wynajmowanym w tej części od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o w Przemyślu.

 2. Wejście do budynku odbywa się schodami, bezpośrednio z chodnika.

 3. Budynek nie został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

 4. Urząd nie posiada tłumacza języka migowego oraz pętli indukcyjnych.

 5. W siedzibie Inspektoratu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 6. Ze względu na brak dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne prosimy o wcześniejszy kontakt w celu zapewnienia obsługi bezpośrednio przy wejściu do budynku.

 7. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dagmara Palko
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 297
Opublikował: Jerzy Misiura
Publikacja dnia: 31.03.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl